Pošaljite upit

Kalibraciona merna oprema


Kalibracija mernih uređaja električnih veličina

Kalibracija mernih uređaja temperature i vlage

Kalibracija mernih uređaja pritiska i protoka
Šta zapravo znače izrazi kao što su: etalon, kalibracija, podešavanja, merna nesigurnost, preciznost, sledivost i ponovljivost, reproduktivnost?
  • Etalon (Reference Standard): Mera materijala, merni instrument, referentni materijal ili merni sistem namenjen je da definiše, ostvari, sačuva ili reprodukuje jedinicu ili jednu ili više vrednosti količina koje služe kao referenca.
  • Kalibracija ili umeravanje  (Calibration): Niz operacija kojima se utvrđuje odnos između vrednosti označenih na mernim instrumentima, mernim sistemima, vrednosti prikazanih merenjem materijala ili referentnog materijala i odgovarajućih vrednosti ostvarenih po standardima, pod određenim uslovima. Rezultat kalibracije dodeljuje vrednosti merenoj veličini prema indikacijama ili određuje korekciju u odnosu na indikacije.
  • Podešavanja (Adjustment): Proces kojim se merni instrument dovodi u stanje spremnosti za rad, tj. za njegovo korišćenje.
  • Merna nesigurnost (Measurement Uncertainty): Parametar vezan sa rezultatom merenja koji karakteriše vrednosti disperzije koja se može dodeliti merenoj veličini.
  • Tačnost (Accuracy): Podudaranje mernog rezultata sa pravom vrednošću merne veličine.
  • Sledivost (Traceability): Atribut merenog rezultata ili vrednost standarda može biti u vezi sa navedenim referencama, obično nacionalnim ili međunarodnim standardima, kroz neprekinut lanac poređenja, pri čemu je u svako uvedena određena greška.
  • Ponovljivost (Repeatability): Ponavljanje rezultata uzastopnih merenja iste merne veličine, pod istim uslovima merenja.
  • Obnovljivost (Reproducibility): Podudaranje rezultata merenja iste merne veličine, pod izmenjenim uslovima merenja.
Možda gledate u rezultate merenja vašeg instrumenta koji prati i kontroliše industrijski pogon, koristite ga u razvoju, merite u laboratoriji, radionici, ili ga koristite samo povremeno u Vašem amaterskom radu sa pitanjem da li je rezultat zaista tačan? Da li Vas je neko ikada pitao za tačnost rezultata Vaših merenja da potvrdi sledivost Vaše merne opreme? Možda ste zainteresovani za to kako možete izvršiti kalibraciju Vaše merne opreme?