Pošaljite upit

Telekomunikacijski instrumenti i alat


Bakarna ožičenja

Optička ožičenja

Wi-Fi mreža

Aktivna LAN mreža

Testne slušalice

Usluge u LAN/WAN i CATV mrežama

Bakarno strukturno kabliranje i LAN mreže

Merna oprema za sertifikaciju, kvalifikaciju kao i ispitivanje bakarnih ožičenja. Sertifikovanje odnosno atestiranje osigurava da su instalirani kablovi potpuno u skladu sa standardima za strukturno kabliranje ili standardima koje zahteva aplikacija. Testovi uključuju merenja kao što su dužina parice, raspored parica (wiremap), otpor, slabljenje, preslušavanje, povratni gubici itd.
Merna oprema je podeljena u četiri kategorije:
  •  
  • Sertifikovanje / atestiranje – osigurava usaglašenost sa industrijskim standarima (TIA, EN50173, IS11801, i dr.)
  • Kvalifikacija – proveravanje da li će određeni link podržati određene mrežne brzine, tehnologije i aplikacije; npr. 100-BaseT, 1000Base-T, VoIP, ...
  • Verifikacija – potvrda da su kablovi pravilno povezani (ožičenje, wiremap) kao i dužinu
  • PoE – potvrda o instalaciji da podržava određeni Power over Ethernet standard, odnosno osigurava pravilan rad PoE uređaja
Sertifikovanje strukturnog kabliranja
Pošaljite upit
Instrumenti za sertifikaciju ožičenja predstavljaju najviši nivo u osiguranju kvaliteta strukturnog kabliranja. Atestiranje je uslov za izdavanje sistemske garancije za strukturno kabliranje, a istovremeno i potvrda krajnjem korisniku da ožičenje ispunjava sve norme propisane standardima (EN, ISO, TIA, ...).
Prikaži proizvode za bakarna strukturna ožičenja
Prikaži proizvode za optička strukturna ožičenja

Kvalifikacija strukturnog kabliranja
Instrumenti za osiguranje kvaliteta ožičenja omogućavaju proveru da performanse postavljenog linka ispunjavaju potrebe aplikacije. To ne znači da će aplikacija zaista raditi bez grešaka u prenosu podataka, već je garancija da će aplikaciju uopšte raditi...Prikaži proizvode

Testeri ožičenja
Instrumenti za ispitivanje ožičenja u gotovim kablovima i paricama, kao i njihove dužine. ožičenja s kateremi je možno preveriti pravilnost povezave zaključenih paric ter njihovo dolžino. Napredniji testeri mogu prikazati distance do greške, kao i tip greške (prekid parice, kratak spoj, ukrštena parica...Prikaži proizvode

Tragači parica
Potrežite parične bakarne kablove uz pomoć analognih i digitalnih tragača parica...Prikaži proizvode

Alati
Razni profesionalni alati za obradu i terminaciju kablova na raznoj pasivnoj opremi...Prikaži proizvode

TDR (reflektometri)
Određivanje mesta problema na paričnim kablovima za komunikaciju i signalizaciju...Prikaži proizvode


Optičko strukturno kabliranje i optičke komunikacije

Oprema za područje optičkih linkova pored alata i instrumenata za spajanje optike uključuje i mernu opremu. Merna oprema je dalje podeljena na osnovnu – za inspekciju i čišćenje, jednostavne testere za održavaoce, izvore i merače optičkog svetla, optičke reflektometre (OTDR), sve do merne opreme za sertifikaciju / atestiranje i analizu optičkih veza.Sertifikovanje ožičenja
Pošaljite upit
Merna oprema za sertifikaciju odnosno atestiranje ožičenja je najviši nivo u osiguranju kvaliteta izvedenih veza. Sertifikacija je uslov za izdavanje proizvođačke, sistemske garancije, a istovremeno potvrđuje da je izvedeno kabliranje u skladu sa zahtevanim standardima (TIA/ANSI, IEC,...)...Prikaži proizvode

Uređaji za uduvavanje optičkih vlakana
Pošaljite upit
Uređaji za uduvavanje optičkih vlakana za primene od backbone mreža pa do FTTx aplikacija. Za više informacija pogledajte stranu proizvođača Fremco.

Spajanje vlakana
Spajanje vlakana se može izvesti na dva načina: mehaničkim ili fuzionim spojem. U prodajnom programu imamo instrumente za fuziono spajanje optičkih vlakana proizvođača Furukawa (Fitel) koji omogućavaju zavarivanje vlakana sa poravnanjem po jezgru što pruža najmanje slabljenje i najdugotrajniju vezu...Prikaži proizvode

Alati
Razni profesionalni alati za obradu optičkih kablova i njihovu terminaciju...Prikaži proizvode

Oprema za čišćenje optike
Čišćenje optičkih vlakana je neophodan korak u bilo kakvom radu sa optikom, nakon postavljanja, pre korišćenja, pre i nakon merenja… U prodajnom programu imamo sve neophodno za pouzdano čišćenje konektora i vlakana...Prikaži proizvode

Identifikatori živog vlakna
Identifikatori živih vlakana nam omogućavaju da se uverimo da vlakno koje želimo da isključimo nije u upotrebi. Samo merenje se obavlja bez potrebe za isključivanjem vlakna...Prikaži proizvode

Izvori svetlosti, merači snage
Merenje slabljenja ili optičke snage je kriterijum za rad bilo koje aplikacije ili mreže bez obzira na tehnologiju i primenu (backbone, CATV, FTTx, PON, CWDM ili POF). U ponudi imamo pregršt različitih instrumenata za monomodna ili multimodna vlakna.
Inspekcija vlakana
Pre ugradnje optičkog vlakna ili nakon čišćenja potrebno je osigurati da li je konektor zaista čist. U tu svrhu se koriste jednostavni mikroskopi kao i kamere za uvećanje, inspekciju i evaluaciju čistoće...Prikaži proizvode

OTDR (optički reflektometri u vremenskom domenu)
Pošaljite upit

Optički reflektometri (OTDR) koriste za testiranje kvaliteta linkova kao i za pronalaženje i rešavanje problema. U našem prodajnom programu imamo OTDR instrumente za monomodna i multimodna vlakna kao i FTTx, PON i druge aplikacije.
OTDR proverava vezu sa jednog kraja, prikazuje trag (trace) kao i razne događaje kao što su fuzioni spojevi (splice), konektori, mikro i makro savijanja, kraj vlakna… Napredni OTDR instrumenti se mogu nadograditi sa izvorom svetlosti, meračem snage, kamerom za inspekciju čistoće konektora, kao i lokatorom grešaka...Prikaži proizvode

Analizatori optičkog spektra (OSA)
Pošaljite upit
Analizator optičkog spektra je precizni instrument namenjen merenju i prikazu distribucije snage optičkog izvora preko specificiranog opsega talasnih dužina. Merni rezultat prikazuje snagu u vertikalnoj a talasnu dužinu na horizontalnoj skali.


Test slušalice

Analogne i digitalne test slušalice za proveru rada telefonskih parica...
Prikaži proizvode


Wi-Fi mreže

Pošaljite upit
Planiranje, rešavanje problema, optimizacija i sigurnost su sastavni deo kvalitetne Wi-Fi mreže. U ponudi imamo instrumente i alate za planiranje, analizu i proveru sigurnosti Wi-Fi mreže kako bi se osigurao efikasan i dinamičan rad u skladu sa standardima Wi-Fi mreža...
Prikaži proizvode

Aktivne LAN mreže

Pošaljite upit
LAN mreža je sastavljena od više aktivnih i pasivnih elemenata, što znatno otežava pronalaženje uzroka grešaka koje su najčešće problemi sa vezom i kvalitet konekcije. Rešavanje problema je podeljeno na sledeće segmente:
- Fizički sloj; Bakar, optička vlakna ili Wi-Fi
- Mrežni sloj: Ethernet i IP
- Komutatori (switch) i VLAN
Prikaži proizvodeUsluge u LAN/WAN i CATV mrežama

Pošaljite upit
Osiguranje kvaliteta usluge u LAN, WAN ili CATV mrežama je od ključne važnosti. Zato je neophodno meriti performanse u skladu sa preporukama kao što su RFC2544, Y.1564, BERT i druge, kako bi se potvrdio nivo usluge koja se pruža (SLA). Predstavljena rešenja omogućavaju od osnovnih merenja do multi-protokolarne analize, od Etherneta 1/10/40/100G pa do 400Gb, Fibre Channel, klasične mreže SDH/PDH, CATV